Home Zprávy

0

Majitelé nemovitostí ve Zlíně můžou být varováni před povodněmi formou bezplatně zasílané SMS. Tuto nabídku jim nově dává magistrát. Potřeba je pouze vyplnit formulář, který je umístěn na titulní straně webu města www.zlin.eu pod odkazem VAROVÁNÍ PŘED POVODNĚMI. Po vyplnění bude následně odeslán na e-mail robertnavratil@muzlin.cz a zpracován.

Standardním varováním před povodněmi je dosud takzvaný jednotný systém varování, což je běžná siréna v místě hrozící povodně, případně VISO (varovný a informační systém obyvatelstva), který může fungovat také jako místní bezdrátový rozhlas. „Výhodou varování formou SMS je, že majitel ohrožené nemovitosti se o hrozící povodni dozví, i když se zrovna nachází mimo své bydliště. Jejich zasílání je bezplatné,“ sdělila Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu. Formulář, na jehož základě budou varovné SMS zasílány, můžou majitelé nemovitostí případně vyplnit i osobně na Odboru životního prostředí a zemědělství (budova Zarámí 4421, 3. posch., kanc. č. 325), kontaktní telefon: 577 630 972.

Nabídku bezplatného zasílání varovných SMS nabízí magistrát v rámci projektu „Snížení rizika povodní – zlepšení povodňové služby města Zlína,“ jehož realizaci připravuje. Jeho součástí bude také převedení Povodňového plánu města Zlína z listinné do digitální podoby. „Tyto povodňové plány obsahují základní údaje o počtu osob bydlících v nemovitosti, jejich věku, dále o obydlenosti přízemí nebo sklepních prostor, kde by hrozilo zaplavení při povodni. Nejdůležitějším údajem je právě kontaktní telefonní číslo mobilního operátora, na které je možno poslat varování před hrozící povodní ve formě SMS,“ prozradila Vladimíra Pavlovová.

0

Ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s., začínají práce na výstavbě horkovodů a zateplení budov. Obě akce by měly být ukončeny v lednu 2013. Celkové náklady na stavební práce dosáhnou sedmadevadesáti milionů korun. Z větší části je hradí KNTB, zbytek pokryje dotace EU na úsporu energií a snížení emisí.

„Cílem uvedených prací je snížit náklady na energie. Zateplovat budeme celkem dvanáct budov hlavně ve staré, přední části areálu, a budovu porodnice. U rekonstrukce parovodů půjde o výměnu starých parních rozvodů uložených v tepelných kanálech za nové teplovodní rozvody, které budou uloženy do země. Stavební práce se dotknou komunikací pro pěší i pro dopravu. Pohyb osob a automobilů bude tedy výrazně omezen. Žádáme proto všechny, kteří se v areálu pohybují, aby byli opatrnější a dbali na svoji bezpečnost,“ sdělil ředitel KNTB Bohuslav Škubal.

Dočasně bude dle potřeb výstavby omezeno parkování v areálu nemocnice u budov, kterých se bude stavební činnost týkat. Stavební firmy zabezpečí prostory a budovy tak, aby nedošlo k ohrožení osob, které se budou v okolí staveniště pohybovat. Prostory dotčené stavbou budou řádně zabezpečeny proti pohybu nepovolaných osob.

„Práce se týkají obvodových stěn a střešních plášťů a vyměníme také okenní otvory v obvodových stěnách budov,“ informoval Martin Nedbálek, vedoucí útvaru správy budov KNTB. Cena stavebních prací u zateplení budov je téměř čtyřicet milionů korun.

Kromě výstavby horkovodů bude opravena také centrální výměníková stanice a parní kotelna.

„Odběr tepla z centrálního zásobování zůstane zachován. Stávajících sedm výměníkových stanic nahradíme devatenácti novými objektovými předávacími stanicemi. Nově bude do terénu v areálu nemocnice položeno asi 5000 metrů potrubí a v kotelně bude instalován záložní plynový horkovodní kotel. Ten pokryje potřeby nemocnice při výpadcích dodávky tepla,“ upřesnil M. Nedbálek.

0

Občané krajského města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní je možné přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro město Zlín zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé získal Zlín certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř sto kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při třiceti cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 4 717ks  televizí, 1 926 ks monitorů a 37 050 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 1 905,25 MWh elektřiny, 83 330,52 litrů ropy, 8 634,38 m3 vody a 82,88 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 434,82 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1 696,65 tun“, popsala konkrétní úsporyVladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu. Například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu dvě tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie.

0

Všechny tři betonové lávky přes řeku Dřevnici na území města Zlína se letos dočkají kompletní opravy. Měnit se budou plochy pro pěší, takzvané „mostovky,“ s potřebnými opravami se počítá i u nosných konstrukcí a spodních staveb. Podle  Jaroslava Kubáče z odboru realizace investičních akcí magistrátu by mohly být stavební práce zahájeny v měsíci září. „K rekonstrukcím musí dojít ještě za pěkného počasí. Opravy mostových konstrukcí jsou v tomto směru náročnější než třeba rekonstrukce chodníků,“ upozornil.

Celková cena za opravy bude známa po ukončení výběrových řízení. Předpokládá se, že by neměla přesáhnout částku tři miliony korun bez DPH. Investorem bude město.

Během příprav oprav betonových lávek magistrát pracoval se dvěmi variantami. Podle první by byly opravené pouze „mostovky,“ druhá počítala s kompletní opravou včetně nosných konstrukcí a spodní stavby. „Nakonec se přistoupilo k provedení kompletních oprav, aby se již v následujících letech nemuselo do těchto mostních objektů zasahovat,“ konstatoval Kubáč.

Betonové lávky přes řeku Dřevnici, které budou letos opravené:

  • lávka Z7 mezi Benešovým a Fügnerovým nábřežím (u obchodu)
  • lávka Z9 mezi Benešovým a Tyršovým nábřežím (u Čepkova)
  • lávka Z89 mezi Benešovým a Tyršovým nábřežím (u Máců)

 

0

Stálá expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly byla po šestnácti letech existence ukončena letos v únoru. Trojrozměrné předměty si převzali muzejní konzervátoři, aby je připravili na novou instalaci v chystané expozici Princip Baťa ve čtrnácté budově, která bude mít část věnovanou cestovatelství. Tato část budoucí expozice bude zahrnovat sbírkové předměty nejen z cest Hanzelky a Zikmunda, ale i z fondů dalších cestovatelů – Ingriše, Škuliny a Šťastné. Na zlínský zámek ovšem stále míří návštěvníci speciálně právě kvůli odkazu H+Z. „Aby nevážili svou cestu, většinou z velké dálky, do Zlína zbytečně, připravil Archív H+Z do přednáškového sálu výstavu několika fotografií z cest H+Z i model Tatry 87,“ uvedla Magdalena Preiningerová z Archívu H+Z a dodala, že od září bude výstava fotografií H+Z, doplněná i archívními materiály a trojrozměrnými předměty, k vidění v Městské galerii v Kladně.

0

O víkendu mohli zájemci navštívit řadu kulturních akcí v Otrokovicích, které byly spojene pod souhrnným názvem Letní slavnosti. U Štěrkoviště předváděli svoje dovednosti policisté na koních, hasiči předvedli svou techniku a na místě byla také výstava leteckých modelů. V Kvítkovicích u kostela čekal na děti den s balónky, klauny, diskotékou a poníky, dospělí s itam pak mohli prohlédnout výstavu soch a obrazů z výtvarného symposia. V centru města zazněla mimo jiné hudba kapely Žlutý pes a skupiny Tabák, která je revivalovým protějškem Kabátu. Neděla patřila mimo jiné klání v koulení pneumatik a do Otrokovic dorazil také Jiří Pomeje.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.  

 [fbphotos id=486703428026068]

0

Tradiční noční prohlídka přilákala v sobotu na hrad do Malenovic doslova davy lidí. Zástup nedočkavých návštěvníků se táhl desítky metrů od brány památky. Před vstupem předváděli své umění s ohněm členové skupiny Ardor Viridis, v prostorách hradu pak mohli návštěvníci kromě historických interiéru obdivovat také šermířské umění uskupení Berendal za zvuku bubnů skupiny Monimba. Jedinečný zážitek z noční prohlídky mají lidé možnost zakusit ještě 18. srpna.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.  

 

[fbphotos id=483802288316182]

0

Mysločovické pivní slavnosti se uskutečnily v sobotu v areálu místní sokolské zahrady. Návštěvníci této akce mohli ochutnat pět druhů piva a zúčastnic se připravených aktivit jako byl například pivní slalom, nejsilnější tuplař, velká soutěž v pojídání párků či hod prázdným sudem do dálky. Odpolende zpestřila i doprovodná kapela Tři na Tři band. V průběhu odpoledne dvakrát vystoupila taneční skupina Effect proof. I přes nepříznivé počasí se všichni dobře bavili a šéfredaktor Nočníku se umístil ve dvou disciplínách.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.  

[fbphotos id=483357571693987]

0

Desítky dětí si v sobotu užily zábavné odpoledne s pohádkovými postavami. Čerti a hastrmani čekali na svých stanovištích se soutěžemi o ceny, a celé rodiny navzdory horkému počasí, prožily osvěžující odpoledne. Akce se uskutečnila v režii obce, hasičského sboru a mateřské školy.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

 

[fbphotos id=467787573250987]