Home Zprávy

0

Když se před dvěma lety Josef Psík rozhodl, že uspořádá sbírku na nové zvony pro Hostýn, ani sám nevěřil, že se jich podaří zaplatit rovnou sedm. Iniciátor myšlenky spolu s Maticí Svatohostýnskou a věřícími měli v neděli 6. května důvod k radosti – novým zvonům požehnal arcibiskup Jan Graubner.

„Aby jejich hlas byl srozumitelný všem, kteří ho uslyší, aby jejich srdce souzněla s hlasy zvonů,“ zaznělo při kázání arcibiskupa. V roce jubilea korunovace Panny Marie se po dlouhých létech vracejí zvony na věže svatohostýnské baziliky. Staré hostýnské zvony, Neposkvrněné početí Panny Marie a Matky Boží Marie doplní sedmero originálů nesoucí jména Panna Maria Nanebevzatá, Svatý Jan Sarkander, Svatý Cyril a Metoděj, Svatý Josef, Svatá Rodina, Svatý Ignác a Služebník Boží Antonín Cyril Stojan.

„Poděkování patří všem větším i menším dárcům, protože Bůh nehledí na velikost daru, jako na velikost lásky. Zvony jsou radostnou zvěstí o vaší víře a lásce k Panně Marii a velkodušnosti a touze oslavit Boha na tomto krásném a promodleném mariánském místě,“ vyzdvihl rektor baziliky, Jiří Šolc. Současně dodal, že dílo bude dokončeno až po zavěšení zvonů, kdy se naplno rozezní při hlavních oslavách v srpnu.

Posvěcení šesti zvonů, sedmý je třeba ulít znovu, přihlížely davy věřících. „Pro nás to moc znamená, panenku Marii máme rádi. Hostýn nás přitahuje, strašně se nám tady líbí, “ vyznala se Anna Tomisová z Hulína.

Eva Mikešková

0

Více než šest stovek občanů Otrokovic se již zaregistrovalo k odběru krizových SMS. Město tento projekt spustilo prvního května 2011, čímž pro své občany připravilo jednoduché, komplexní a pohodlné řešení pro rozšíření a zkvalitnění informovanosti při vzniku nepředvídané, mimořádné či krizové situace, v jejímž důsledku může dojít k ohrožení zdraví, životů a majetku.

Služba umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla formou krátkých textových zpráv. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci například v případě povodní, požárů či zhoršení stavu ovzduší. Systém je pro občany zcela zdarma, veškeré současné i budoucí náklady hradí město Otrokovice. Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, proto se občané nemusí obávat zahlcení nežádoucí reklamou a inzercí.

„Dobrovolným zaregistrováním svého čísla do systému Krizových SMS získá každý občan v krizových a mimořádných situacích potřebné informace, ať už se nachází přímo ve městě či například na dovolené. Touto službou jednoznačně rozšiřujeme informování veřejnosti, což je ostatně naší společnou snahou,“ objasnil místostarosta Otrokovic Milan Plesar.

Do tohoto systému se mohou lidé registrovat prostřednictvím webových stránek města www.otrokovice.cz, písemným vyplněním registračního formuláře na informacích budovy č. 1 městského úřadu nebo odesláním registrační SMS zprávy z mobilního telefonu, která je zpoplatněna dle tarifu operátora. Další využívání služby je zcela zdarma, veškeré náklady za budoucí doručené krizové SMS zprávy hradí město Otrokovice. Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky proti zneužití.

0

První květen v Baťově vile patřil zejména dětem, v zahradě vily byla připravená stanoviště se soutěžemi, na pódiu vystoupily kapely a folklórní soubory a akci navštívili i členové baťovy rodiny. Průvod tanečních souborů, dechových hudeb a mažoretek vedený několika naleštěnými veterány dorazil o půl druhé na náměstí Míru, kde program pokračoval po celé odpoledne.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

[fbphotos id=432997593396652]

0

Na prostranství před malenovickým kinem se v sobotu uskutečnilo tradiční stavění máje a dětský slet čarodějnic v režii občanského sdružení Malenovice a Komisí místní části Malenovice. Celou akcí provázel netradičně z hasičského auta moderátor Vlasťa Macík. Vystoupil folklorní soubor Děvčice z Vonice a jako další následovala ukázka harmonie s koněm. Později měly děti možnost se na koni projet. Nechyběly ani soutěže pro malé čaroděje a čarodějky.

Komentovat, označit přátele a udělit like můžete přímo ve fotogalerii na Facebooku.

[fbphotos id=430966766933068]

0

Mezi sedmnácti oceněnými z celkových dvouset padesátipěti hodnocených minimálních preventivních programů škol a školských zařízení Zlínského kraje zaměřených na prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží byl i ten, který ve své činnosti aplikuje Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice. Slavnostní předávání ocenění proběhlo v uherskohradišťské Redutě za přítomnosti zástupců kraje a ministerstva školství.

Minimální preventivní program realizuje metodik prevence za podpory vedení i celého pedagogického sboru. „Uznání jsme získali za kvalitní minimální preventivní program a hlavně za jeho uplatnění v každodenní praxi. Za snahu vytvářet a udržovat pozitivní vzájemné vztahy v třídních kolektivech a taky mezi jednotlivci, za budování pozitivního klimatu celé školy. V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme také na prevenci šikany, kyberšikany, návykových látek, alkoholu a kouření. Snažíme se nenásilně aplikovat antidiskriminační a multikulturní zásady. Důležitou součástí naší práce je i spolupráce s rodiči a jejich informovanost o preventivních programech. Při přípravě programů úzce spolupracujeme s mnoha externími organizacemi,“ přiblížila školní metodička prevence ZŠ T. G. Masaryka Ivana Bezděková. Ocenění získaly školy, jejichž programy byly nejkoncepčnější, nepropracovanější a nejvíce naplňovaly podstatu prevence, jíž je kvalitní sociální klima ve školách. „Nedílnou součástí primární prevence na naší škole je i činnost školního žákovského parlamentu. Ve spolupráci metodičky prevence, výchovného poradce a školního psychologa pracuje na škole školní poradenské pracoviště. Naplňování cílů primární prevence sociálně patologických jevů se prolíná do všech školních projektů, kterými jsou například Kamarádstvím proti šikaně, Dny prevence a zdraví, Multikulturní výchova, Férová škola, Škola plná zdraví, Letem světem, E-bezpečí a další. Cílem všech našich preventivních aktivit je spokojený učitel a žák v bezpečném prostředí s možností všestranného rozvoje osobnosti,“ doplnila Ivana Bezděková.

0

Vycházet vstříc svým klientům, pomáhat jim v naplňování potřeb a přání, to je hlavním cílem služeb osobní asistence, kterou na Otrokovicku poskytuje organizace Podané ruce, o. s. Osobní asistence je určena lidem, kteří potřebují pomoci při běžných činnostech, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní omezení spojené s vysokým věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním handicapem. Jedná se příkladně o pomoc s hygienickou péčí, oblékáním, podáním stravy, doprovodem k lékaři, do školy, za kulturou, také o pomoc v domácnosti s běžným úklidem nebo nákupem, ale i pomoc při vzdělání, volnočasových aktivitách nebo při aktivizaci klienta. Sociální služba osobní asistence je službou terénní, probíhá tedy tam, kde klient potřebuje.

Organizace poskytuje služby klientům všech věkových kategorií, zdravotních handicapů i diagnóz a to až čtyřiadvacet hodin denně, sedm dnů v týdnu, dle skutečné potřeby a požadavku klienta. „Od roku 2009 poskytujeme v Otrokovicích službu také u dětské klientky s mentálním postižením. Matka klientky je samoživitelka a má v péči dvě děti. Její situace je velice náročná. Nemá žádné rodinné zázemí, které by jí mohlo v její těžké situaci pomoci. Díky službě osobní asistence, kterou její dceři zajišťuje osobní asistentka, se může více věnovat svému mladšímu dítěti. Klientka s asisitentkou chodí ven na procházky nebo jsou doma a kromě volnočasových aktivit se věnují také nacvičování běžných každodenních činností. Díky pravidelné službě osobní asistence se dokázala s asistentkou naučit mnoho nových dovedností, které uplatní v každodenním životě. Zde je služba přínosem nejen pro samotnou klientku, ale také pro její nejbližší rodinu,“ uvedla Kateřina Fajstlová, zástupkyně ředitelky pro oblast Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje organizace Podané ruce, o. s. – Projekt OsA.

V každodenní praxi se ukazuje, že služba osobní asistence je opravdu prospěšná celé rodině klienta, nejen jemu samotnému. Rodiče pečující celodenně o dítě s postižením si mohou odpočinout nebo se více věnovat svým dalším dětem. Děti pečující o nemohoucího seniora mají možnost chodit do zaměstnání, o jejich blízkého člověka je kvalitně postaráno. Organizace Podané ruce, o. s. – Projekt OsA garantuje kvalitní pracovníky v přímé péči, kteří splňují zákonné podmínky na zdravotní způsobilost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Všichni zaměstnanci jsou rovněž pravidelně školeni v odborných tématech. Projekt poskytování služeb osobní asistence ve Zlínském kraji finančně podporuje MPSV, Zlínský kraj a město Otrokovice, za což jim patří velký dík.

0

Sdružení Skřítek, o.s., ve spolupráci s Čajírnou u Pythona se v tomto roce zapojilo do pořádání Festivalu pro Tibet. V Holešově se akce uskutečnila v termínu 13.-15.3.2012. V rámci programu mohli lidé shlédnout několik zajímavých dokumentů o Tibetu a jeho obyvatelích, poslechnout si přednášku Jiřího Sázela o životě v Malém Tibetu, zaposlouchat se do nahrávek tibetských hudebníků nebo se zapojit do společného bubnování.

Festival pro Tibet pořádá již jedenáctým rokem Občanské sdružení M.O.S.T. a letos probíhal ve čtyřiadvaceti městech celé republiky. Cílem festivalu je seznámit návštěvníky s tibetskou kulturou, tradicemi tibetského buddhismu a s problémy, které Tibeťané ve své zemi či v exilu řeší. Program celého festivalu najdete na webových stránkách www.protibet.org. Vrcholem festivalu je koncert tibetské zpěvačky Namgyal Lhamo, nejvýznamnější zpěvačky tradičních tibetských písní a tibetské opery.

Výtěžek z festivalu bude použit na podporu školy Gyalten v Tibetu. Jde o nestátní školu ležící v Tibetské autonomní prefektuře Kardze v nadmořské výšce 3600 m.n.m. Je jedinou školou v oblasti, která zajišťuje bezplatné vzdělání, stravu a ubytování pro 480 dětí z chudých nomádských rodin. Škole v současnosti chybí finanční prostředky na jídlo pro 280 dětí, na rekonstrukci ubytovacích pokojíků pro děti, školní učebnice a platy učitelů. Dále je třeba vybudovat dostatečně dimenzované zdroje vody a elektřiny.

Júlia Mudruňková
[youtube]http://youtu.be/JuaQKUymeDo[/youtube]

0

Vlna dobré nálady, to byl název akce, která se včera uskutečnila v holešovském klubu Wats. Návštěvníci mohli zhlédnout pohádku o Červené Karkulce v podání divadla Hvizd a zatancovat si v rytmu písní kapely Los Perdidos. Událost stojí za povšimnutí o to více, že výtěžek z dobrovolného vstupného je určen domovu pro osoby se zdravotním postožením Hrádek ve Fryštáku. Klienti zařízení se na akci také výborně bavili