Home O NOČNÍKU

O NOČNÍKU

Cílem Zlínského nočníku je poskytovat lokální zpravodajství občanům zlínského regionu. Naší Cílovou skupinou jsou zejména mladí lidé 15-35 let, kteří se rádi baví a zajímají se o kulturu a dění ve svém okolí. Zaměřujeme se výhradně na dobré zprávy, které se leckdy v ostatních médiích neobjeví, buď proto, že už na tyto informace nezbylo místo nebo prostě proto, že se o událostech redaktoři nedozvěděli. Svou pozitivní orientací se snažíme vybřednout z vod současné žurnalistiky, která se utápí v záplavách zpráv popisujících vraždy, krádeže, katastrofy a potopy. Tato témata ochotně přenecháváme ostatním médiím. Proti tomu dáváme prostor neziskovým a prospěšným organizacím aby prezentovali svoje aktivity, přinášíme exkluzivní rozhovory s osobnostmi přesahujícími rámec regionu, nabízíme obsáhle fotoreporty a videoreporty ze zajímavých akcí v kraji. Čile komunikujeme se svými čtenáři prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Twitter a na našem značkovém kanálu na YouTube můžete kromě zpravodajských videí sledovat i záznamy z koncertů a pravidelné původní pořady. Nočník je zcela nezávislý.

 

Zásady

  • Nočník je apolitický – na obsah Nočníku nemá vliv žádná politická strana ani hnutí
  • Nočník je pozitivní – píšeme jen dobré zprávy; nehody, katastrofy, tragédie a úplatkářské kauzy se valí na čtenáře ze všech stran, v Nočníku nenajdete
  • Nočník je solidní – vyhýbáme se skandálům, nepodloženým zprávám a vůbec bulvarizujícímu trendu v současných médiích
  • Nočník je bez PR tetxů – nikdo nám nemůže říkat o čem a jak máme psát, jsme naprosto nezávislá redakce a nelze si u nás zaplatit PR text
  • Nočník je nekomerční – jelikož jsme bez klasického reklamního prostoru a nenecháváme si platit za psaní textů na objednávku, není naším cílem vydělávat peníze, celá redakce pracuje bez nároku na mzdu
  • Nočník pomáhá – vždy rádi nabídneme mediální partnerství a podporu veřejně prospěšným projektům zaměřeným na mladé lidi, nemocné a handicapované nebo životní prostředí
  • Nočník je aktivní – Zlínský nočník podporuje a také sám pořádá kulturní akce, koncerty, výstavy, workshopy, přednášky a další
  • Nočník vzdělává – redakce Nočníku funguje jako žurnalistický inkubátor pro budoucí novináře, fotografy, kameramany a další profese, naši redaktoři získávají praxi a zkušenosti, a to jak při práci, tak při školeních, která pro ně organizujeme

Při výběru témat se zaměřujeme zejména na kulturu, životní prostředí, sport a školství a publicistiku. Vytváříme zejména vlastní obsah v podobě obsáhlých fotoreportů, atraktivních videí, exkluzivních rozhovorů a vlastních rubrik. Pro naše čtenáře připravujeme soutěže o zajímavé ceny. Na Facebooku můžete kromě zpráv najít množství zajímavého a zábavného obsahu.

 

Řadu informací o Nočníku se můžete dozvědět také z pořadu Rendez-vous z 18.1.2012 Českého rozhlasu Brno, jehož hostem byl šéfredaktor Nočníku.

Náš šéfredaktor byl také hostem brněského Rádia R, rozhovor si můžete poslechnout zde.

Rozhovor s naším šéfredaktorem pro blog Majorus.cz z 13. června 2013 najdete TADY.

 

 

Proč Nočník?

Toto specifické pojmenování má několik důvodů. Předně, většina obsahu je zpracovávána a leckdy i vkládána v nočních hodinách. To má prostý důvod, přes den se musí členové redakce věnovat svým zaměstnáním a studiu. Zadruhé je nočník zjevnou parafrází deníku, chtěli-li bychom jít do hloubky, pak se má nočník k deníku obsahově jako edice Petlice k edici Klíč. A v neposlední řadě se jedná o příznak smyslu pro humor.


Etický kodex Zlínského nočníku

 1. Při své práci se redaktoři Zlínského nočníku řídí zákony České republiky. Zejména dbají na to, aby svými články nevyzývali k rasové, národnostní a náboženské diskriminaci, ani diskriminaci založené na příslušnosti k pohlaví či sexuální orientaci.

 2. Členové redakce Zlínského nočníku přinášejí čtenáři co nejpřesnější a nejúplnější informace a dále dbají na to, aby nezkreslili přesnost informací, a to ani použitím nevhodného titulku, doprovodnou fotografií a podobně.

 3. Pokud je zřejmé, že Zlínský nočník přece jen zveřejnil informace nepravdivé, zkreslené či zavádějící, neprodleně učiní jejich opravu.

 4. Ve svých materiálech novináři Zlínského nočníku rozlišují faktické údaje a osobní názory. Osobní názory se mohou objevit pouze v názorových útvarech – komentářích, názorových analýzách, recenzích, nikdy ne ve zpravodajství.

 5. Osobám, se kterými člen redakce mluví a přináší o nich informace, se musí představit jako redaktor Zlínského nočníku. Výjimky se týkají například testování kvality služeb, ale musí je schválit šéfredaktor.

 6. Členové redakce se nedopustí plagiátorství. Jsou povinni uvést zdroje, z nichž čerpali.

 7. Redaktoři Nočníku ve svých textech nevyjadřují politické názory, nevěnují se negativním tématům a nedopouštějí se skryté reklamy.

 8. Členové redakce mohou používat své materiály vytvořené pro Nočník (fotografie, video, text) ke svým účelům se svolením šéfredaktora a v dohodnuté podobě. U textu musí být vždy uvedeno, že byl psán pro Zlínský nočník.

 9. Redaktoři Zlínského nočníku vykonávají svou redakční práci zcela bez nároku na mzdu či náhradu nákladů s prací spojenou.

10. Redaktorovi je zaručeno uveřejnění jména u jeho autorských materiálů (text, fotografie, video, grafika).

11. Členové redakce respektují soukromí osob, o nichž přinášejí informace. Každý má právo na slušné zacházení. Veřejně známí lidé ale požívají menší ochranu soukromí než veřejně neznámí občané. Důvodem je zvýšená odpovědnost veřejně známých lidí za jejich jednání vůči společnosti, jejich možnost ovlivňovat životy spoluobčanů a také jejich snadný přístup ke sdělovacím prostředkům v případě poškození. Člen redakce je povinen brát zvláštní ohledy zejména na mladistvé, nemocné a sociálně „slabé“ a jednat tak, aby jim nezpůsobil újmu.

12. Citace výroků a informace od občanů, kteří si nepřáli být jmenováni používá redakce výjimečně. Zpravidla jen tehdy, není-li možné získat nebo potvrdit informaci z jiného zdroje. Čtenář má právo vědět, proč dotyčný nechce být citován. I při publikování informací z nejmenovaného zdroje platí zásada pravdivosti a úplnosti.

13. Platí obecné pravidlo, že redakce neuznává institut autorizace rozhovoru. Pravidla vedení každého rozhovoru domluví člen redakce s interviewovaným předem. Redaktor nedovolí dodatečné zásahy do textu rozhovoru, které mají jiný než zpřesňující charakter. Nedovolí zejména zásahy, které pozměňují smysl původního vyjádření. Zhlédnutí textu rozhovoru interviewovaným před publikací je zdvořilostí, kterou člen redakce může a nemusí poskytnout.

14. Při své práci jsou redaktoři a ostatní pracovníci reprezentanty Zlínského nočníku. Jejich vystupování nesmí žádným způsobem poškozovat dobrou pověst média. Platí to i při publikování a působení na sociálních sítích jako jsou blog, Facebook, Twitter, Instagram, You Tube a další.

15. Člen redakce je povinen splnit závazky vyplývající z mediálního partnerství (termín a rozsah zveřejnění materiálu atd.).

16. Redaktoři musí podávat čtenářům informace opřené o ověřitelné údaje o povaze výrobků či služeb. Subjektivní hodnocení redaktora musí být jasně označeno.

17. Každý z členů redakce si uvědomuje, že coby novinář může být ostatními vnímán jakožto „osoba veřejná“ i v jiných situacích, které nejsou přímo svázány s jeho prací pro Zlínský nočník.  Je proto nezbytné, aby i mimo pracovní povinnosti a prostředí důsledně dbal na profesionální reprezentaci média ve všech situacích, kdy by se jeho veřejné vystupování, názory či postoje mohly dostat do kolize se zásadami, k nimž se redakční tým hlásí.

18. Členové redakce Zlínského nočníku zachovávají loajalitu, zejména neposkytují žádné interní informace o plánované i vykonávané práci redakčního týmu či jednotlivých kolegů, a to ani na sociálních sítích jako jsou blogy, Facebook, Twitter atd.

19. Redaktoři od partnerů, agentur či jiných subjektů nesmí vyžadovat za běžnou redakční práci žádné hmotné či jiné benefity, které nejsou součástí předem dohodnutého partnerství. Případné nabídnuté dary mohou (vzhledem k neziskovosti Zlínského nočníku) přijmou, nesmí se však tímto nechat ovlivnit při práci. Takto nabyté dary (propagační předměty, poukazy, slevy, výrobky apod.) je redaktor povinen předat šéfredaktorovi, který rozhodne o jejich použití (např. k uspořádání soutěže pro čtenáře).

20. Etický kodex platí pro všechny členy redakce Zlínského nočníku. Každý jednotlivec si je vědom, že porušením kodexu poškodí dobré jméno Zlínského nočníku.